Witamy na stronie

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

NEUROMEDIC

w Przeworsku

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychiatryczne, psychologiczne i sesje psychoterapeutyczne ​za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności,​ elastycznie dostosowane do pacjentów.

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Od dnia 01.11.2023r. NZOZ Neuromedic jest realizatorem programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego.
 • W skład CZP w Przeworsku wchodzi:
 • Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Obszarem działania CZP w Przeworsku jest obszar Powiatu Przeworskiego.
 • Z usług CZP mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 • Celem CZP jest objęcie wszechstronną i kompleksową, opieką osób znajdujących się w kryzysach psychicznych i odejście od tradycyjnego, izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • CZP zapewnia całodobową opiekę
 • Centrum Zdrowia Psychicznego udziela pomocy:
  • czynnej, pacjentom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagającym ciągłej opieki i leczenia, związanym z Centrum Zdrowia Psychicznego terytorialnie oraz społecznie,
  • długoterminowej , pacjentom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
  • krótkoterminowej, pacjentom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi,
  • doraźnej, pacjentom w stanach nagłych i przypadkach pilnych,
  • konsultacyjnej, innym niż powyżej wymienionym osobom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.
 • Personel Centrum Zdrowia Psychicznego stanowią:
  • lekarze psychiatrzy, pielęgniarki, psycholodzy, psychoterapeuci, rejestratorki medyczne ,terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, asystent zdrowienia, opiekun medyczny, pracownik socjalny.
  • ponadto koordynator opieki, wyznaczony przez Kierownika CZP, który odpowiada za koordynowanie działań zapewniających dostarczanie pacjentom informacji o przysługujących im świadczeniach i uzyskanie przez nich właściwych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnych z ich potrzebami oraz planem terapii i zdrowienia.
 • Poszczególne komórki i zespoły osób zatrudnionych w CZP utrzymują między sobą stały kontakt bezpośredni i z wykorzystaniem systemów informatycznych.
Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym (PZK)

ul. Szpitalna 20, Przeworsk

Do Poradni Zdrowia Psychicznego z PZK przyjmujemy osoby powyżej 18 roku życia, które doświadczają jakichkolwiek problemów natury psychicznej. Osoby mieszkające na terenie Powiatu Przeworskiego, które zgłaszają się po raz pierwszy do Poradni są kierowane na wstępną poradę psychologa lub pielęgniarki ewentualnie psychiatry w ramach Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego.
Poradnia Zdrowia Psychicznego z PZK zapewnia całodobową opiekę pacjentom, również w soboty, niedziele i święta, natomiast rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Do zadań PZK należy:
 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych , udzielenie możliwego wsparcia oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania,
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych
Działanie
Porady lekarza psychiatry obejmują:
 • diagnostykę psychiatryczną
 • farmakoterapię
 • psychoedukacje
 • orzekanie psychiatryczne
 • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie
Porady psychologa obejmują:
 • diagnozę psychologiczną
 • porady psychologiczne
 • psychoterapię
 • orzekanie psychologiczne
 • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie
Skierowanie
 • do psychiatry nie jest wymagane skierowanie
 • do psychoterapeuty i psychologa jest wymagane skierowanie od lekarza psychiatry lub innego lekarza wykonującego świadczenia NFZ
Zespół Leczenia Środowiskowego

ul. Szpitalna 20, Przeworsk

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) jest formą terapii dla osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi oraz znacznego stopnia zaburzeniami funkcjonowania społecznego, którzy ze względu na stan swojego zdrowia nie mogą korzystać z usług Poradni Zdrowia Psychicznego, a jednocześnie nie wymagają leczenia szpitalnego psychiatrycznego. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe. Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny.
Działanie
 • wizyty terapeuty środowiskowego
 • porady lekarza psychiatry
 • wizyty pielęgniarki
 • porady psychologa
 • porady psychoterapeuty
Skierowanie
 • nie jest wymagane
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych

ul. Krasickiego 5, Przeworsk

Terapia obejmuje rehabilitację i leczenie osób powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi i/lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 8.00 do 13.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy przez maksymalnie 80 dni.
Działanie
W oddziale mogą być leczeni pacjenci z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Upośledzenie umysłowe
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
Rodzaje działań:
 • opieka pielęgniarska
 • porady psychiatry
 • terapia psychologiczna
 • opieka teraputy zajeciowego
 • farmakoterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • kinezyterapia
 • filmoterapia
 • silwoterapia
 • biblioterapia
Skierowanie
 • jest wymagane od lekarza NFZ. Kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

(I poziom referencyjny)

ul. Ignacego Krasickiego 5, Przeworsk

Dla dzieci i młodzieży (uczącej się do ukończenia 21 roku życia) a także ich rodzin lub opiekunów mających problemy natury psychicznej.
Działanie
Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, natomiast:
 • odczuwają lęk, przygnębienie
 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi, zaburzeniami odzywiania, zachowania
 • mają trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań
 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami
 • padły ofiarą przemocy
Skierowanie
 • nie jest wymagane

Personel

lek.med. Antoni Ferenc

specjalista psychiatra, seksuolog

lek.med. Małgorzata Pietrzyk

specjalista psychiatra

lek.med. Monika Zajdel

specjalista psychiatra

dr n. med. Joanna Górecka

specjalista psychiatra

lek. med. Jakub Pata

specjalista psychiatra

mgr Agnieszka Stania

psycholog, psychoterapeuta

mgr Monika Dzieża

pedagog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy

mgr Agnieszka Kos-Domka

pedagog, neurologopeda, logopeda, terapeuta środowiskowy

mgr Monika Buszek-Zawadzka

psycholog,
psychoterapeuta

mgr Gabriela Kukulska-Kowalska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Kotlińska

psycholog, psychoteraputa

mgr Kinga Botwina

psycholog

mgr Maria Korzystka

psycholog

mgr Krystian Biały

psycholog

Jadwiga Łanda

terapeuta zajęciowy, rejestratorka medyczna

Halina Zielińska

asystent zdrowienia

Anna Szpunar

opiekun medyczny

mgr Agnieszka Kozak

pielęgniarka z specj. psychiatryczną

Beata Janisz

pielęgniarka, pracownik socjalny

Teresa Mazur

pielęgniarka

Maria Kulpa

pielęgniarka

Wiesława Masztalerz

rejestratorka medyczna

Bernadeta Birek

rejestratorka medyczna

Joanna Śliwa

rejestratorka medyczna

Paulina Dryś

rejestratorka medyczna

Kontakt

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym [1]

ul. Szpitalna 20, Przeworsk

neuromedic@onet.pl

730 010 123

730 010 126

Zespół Leczenia Środowiskowego [3]

ul. Szpitalna 20, Przeworsk

730 010 123

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych [4]

ul. Ignacego Krasickiego 5, Przeworsk

730 010 165